کلیه مطالب بر گرفته شده اند و منبع  تایید نمی شوند و این جانب  مسولیتی در برابر  مطالب ندارم