1- چهار گروه از گروه های اصلی پروتئین ها را نام ببرید.

2- چهار راه انتقال مواد بین سلول و محیط خارج سلولی را بنویسید.

3- الف) دو نوع سلول اسکلرانشیمی که در گیاهان یافت می شوند کدامند؟

ب) دو مورد از وظایف بافت چربی در بدن را بنویسید.

4- مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.

5- آنزیم های شیره ی معده چه نام دارند و چه عملی انجام می دهند؟ (دومورد)

6- محل هر یک را بنویسید: کبد – دوازدهه – روده ی کور – پیلور

7- نوع تنفس را در جانوران ذکر شده بنویسید: کرم خاکی -  ماهی – ملخ – غاز وحشی

8-  الف) در شخصی حجم تنفسی 6000 میلی لیتر در دقیقه و سرعت تنفس 40 بار در دقیقه است، مقدار هوای جاری در این شخص را محاسبه کنید. ب) تنفس سلولی و فتوسنتز هر یک در کدام اندامک سلولی انجام می پذیرد؟

9- تفاوت گردش خون باز با بسته را با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

10- ابتدا و انتهای هر یک از دو گردش خون کوچک و بزرگ در آدمی چه حفره ای از قلب است؟

11- لایه های مختلف دیواره ی قلب را نام ببرید. مهم ترین ویژگی ماهیچه ی قلب چیست؟

12- چه عواملی در بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب موثرند؟ ( چهار مورد)

13- انواع گرانولوسیت ها را نام برده و بنویسید کدام یک در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

14- از عوامل موثر در تعرق چهار مورد را نام ببرید.

15- با استفاده از کاغذ کلرید کبالت آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ یک گیاه  بیش تر از سطح بالایی آن است.

16- الف) کلیه ها چگونه PH محیط داخلی را ثابت نگه می دارند؟ ب) نقش بادکنک شنا در ماهی و نقش بالک در پرنده چیست؟

17- تفاوت مفصل گوی و کاسه ای با لولایی را همراه با ذکر مثالی برای هر یک بنویسید.

18- چهار مورد از مزایای ورزش را نام ببرید.

19- الف) تفاوت حرکت خودبخودی با القایی چیست ؟ ب) اگر مخروط باز شده ی کاج را داخل آب قرار دهیم چه می شود؟ این حرکت از چه نوعی است؟

20- قسمت های مشخص شده در شکل را نام گذاری کنید.( شکل نفرون ).

نمونه سؤالات دیگر

۱- صحیح یا غلط بودن هر یك از جملات زیر را مشخص نمایید. 75/1

الف-  دیواره سلولی باكتریها و قارچها به دلیل تك سلولی بودن دارای منفذ است.

ب-  ریبوزوم در درون اندامكهایی مانند میتوكندری نیز دیده می شود.

ج-  سلولهای ماهیچه قلبی خط دار و منشعب است.

د-  پپسین نوعی پروتئاز محسوب می شود.

ه-  مونوسیتها سلولهایی هستند كه هرگز در خون دیده نشده و عمل بیگانه خواری دارند.

و-  همه مهره داران اسكلت درونی دارند.

ز-  تنجش نوعی جنبش گیاهی بدون اثر محرك خارجی است.

2- مناسب ترین گزینه را انتخاب كنید: 25/1

الف- از هیدرولیز كدامیك مونومرهای یكسانی بدست می آید؟

1- لاكتوز                      2- مالتوز                      3- ساكارز                     4- گالاكتوز

ب- در تنفس آرام و طبیعی حركت كدام ماهیچه عامل اصلی افزایش حجم قفسه سینه میباشد؟

1- بالا برنده قفسه سینه      2- دیافراگم              3- پایین برنده قفسه سینه     4- شكمی

ج- موج p در الكتروكاردیوگرام معرف فعالیت الكتریكی كدام قسمت است؟

1- دهلیز چپ و راست     2- قسمت راست قلب     3- قسمت چپ قلب        4- بطن چپ و راست

د- كدامیك از ملكولهای زیر در نفرونها بصورت جذب فعال مجددا"  باز جذب میشود؟

1- اوره                        2- یون پتاسیم               3- گلوكز                         4- یون هیدروژن

ه- در كدام بخش ساركومر فقط رشته های قطور وجود دارد؟

1- تیره                        2- روشن                      3- صفحه هنسن                4- نوار Z

3- جملات زیر را با كلمات مناسب كامل نمایید:  75/1

الف-  اجزای اصلی غشاهای سلولی ملكولهای …………..هستند.

ب-  پارانشیم فتوسنتز كننده ……………..نام دارد.

ج-  اریتروپویتین در شرایط …………..افزایش یافته و بر اندام………….اثر می كند.

د-  سمی بودن اوریك اسید بسیار …………از اوره و آمونیاك است.

ه-  سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه ای…………..نام دارد.

و- آخرین انشعابات سیستم تنفس نایی به ………… منتهی میشود.

 

4-  برای هر یك از آنزیمهای نامبرده یك كاربرد صنعتی بنویسید.  5/0

الف- سلولاز                         ب- آمیلاز

5- دو تفاوت تراكئید با عناصر آوندی چیست؟ 5/0

6- الف- جذب مواد غذایی در چه قسمتی از لوله گوارش ملخ انجام می گیرد؟ 75/0

ب- نقش روده ملخ چیست؟

7- نوع تنفس را در هر یك از جانداران زیر بنویسید: 1

الف- كرم خاكی              ب- زنبور            ج- غاز وحشی               د- كوسه ماهی

8- عوامل موثر در تبادل مواد در مویرگها را شرح دهید. 1

9- الف- اجزای بافت گرهی قلب را نام ببرید؟ 1

ب- كدام بخش از آن محل زایش تحریكات طبیعی قلب است؟

10- چگونگی روند انعقاد خون را شرح دهید.  1

11- آزمایشی را طراحی نمایید كه نشان می دهد در هوای سرد ادرار بیشتری تولید میشود؟ 1

12- انقباض ایزومتریك و ایزوتونیك را با ذكر مثالی از هر كدام شرح دهید. 1

13-  الف- دو كار مهم شبكه آندوپلاسمی زبر كدامند؟ 1

ب- دو فایده غشاهای درون سلولی كدامند؟

14- طرز قرار گرفتن انواع بافت استخوانی را در استخوانهای دراز و پهن بنویسید. 1

15-  برای هر یك از حركتهای گیاهی زیر مثالی بنویسید. 1

الف- حركت غیر فعال          ب- حركت گرایشی         ج- حركت بساوش تنجی           د- حركت تاكتیكی

16- شكل مقابل یك نفرون را نشان میدهد. بخشهای خواسته شده را نام گذاری كنید. 1

17- الف- تعریق و تعرق را در گیاهان تعریف كرده و مشخص نمایید كه هر یك توسط كدام روزنه ها انجام میشود؟ 5/1

ب- دو سازش گیاهان اقلیم خشك و سرد و یا گرم برای كاهش تعرق چیست؟

18- اصطلاحات زیر را تعریف كنید: 2

الف- كاردیا           ب- ظرفیت حیاتی               ج- سیستول               د- هماتوكریت

منبع زیست شناسی گناباد