قسمتی از سال دوم: کنکور سراسری  87

1-     ضخامت دیواره نحستین در سلول کدام بافت، یکنواخت نیست؟

1) فیبر  2)اسکلروئید      3)کلانشیم    4)کلرانشیم

2- دیواره نایژک های انتهایی انسان،...دیواره ی ... می باشد.

1)مانند - نای،دارای تازک           2)برخلاف - نایژه ها،فاقد مژک

3)مانند - نایژه ها، دارای غضروف     4)برخلاف - نای،فاقد غضروف

3- از جمله ویژگی های دستگاه گردش خون در خرچنگ دراز عبارت است از:

1)وجود قلب های لوله ای شکل     2)وجود شبکه مویرگی کامل

3)خروج تنها یک سرخرگ از قلب  4)ورود خون غنی از اکسیژن به قلب

4- محل تولید و فعالیت... در سیتوپلاسم سلول انسان است.

1)نوکلئوزوم      2)کاتالاز     3)لیزوزوم    4)سورفاکتانت

5- در گیاهان پیشرفته،همه سلول ها ....

1)سانتریول ندارند   2)کلروپلاست دارند.   3)میکروتوبول ندارند.   4)واکوئل مرکزی ندارند.

6- در استخوان ران انسان....

1)مغز قرمز،مجاری هاورس را پرکرده است

2)بافت پیوندی سست بخش تنه را پوشانده است

3)سیستم های هاورس،حفره مرکزی را احاطه کرده است

4)بیشتر تنه،از بافت استخوانی اسفنجی ساخته شده است

7- کدام بخش معده گاو به دم نزدیکتر است؟

1)هزارلا           2)نگاری          3)سیرابی         4)شیردان

8- تحریک الکتریکی در بین سلول های عضله بطن ها،.... منتشر می شود.

1)به واسطه گره دهلیزی -بطنی  2)از محل اتصال تار های ماهیچه ای

3)توسط الیاف گرهی دیواره بطن 4)از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه ای

9- در معده انسان، غدد مجاور پیلور،توانایی...را ندارند.

1)ترشح گاسترین             2)تولید پپسینوژن  

  3)سنتز اسید کلریدریک    4)تحریک سلول های حاشیه ای

10- با فرض اینکه به انسانی مهارکننده انیدرازکربنیک تزریق شود... می یابد.

1)3  HCO خونش،کاهش     2)تولید کربن دی اکسید بافت هایش،افزایش

3)ظرفیت حمل اکسیژن در خونش، افزایش 

4)فشار کربن دی اکسید سیاهرگ هایش،کاهش

11- در ماهیچه دو سر بازو،هر میوفیبریل...

1)در زمینه ای از بافت پیوندی قرار دارند   2)در سارکوپلاسم خود هسته های متعدد دارد

3)محتوی لوله هایی از شبکه سارکوپلاسمی است

4)توسط غشایی بنام سارکولم احاطه شده است.

12- اگر سلولی فاقد شبکه آندوپلاسمی باشد،به طور حتم....نخواهد داشت.(خارج از کشور)

1)ریبوزوم         2)تنفس سلولی   3)غشای هسته     4)DNAکروموزومی

13- منشا کدام بافت پیوندی نیست؟.(خارج از کشور)

1)آبشامه قلب    2)اسفنکتر 3)رباط  4)زردپی آشیل

14- بطور معمول پلاسمای خون انسان سالم فاقد کدام است؟.(خارج از کشور)

1)پروترومبین       2)لیزوزوم      3)گاسترین      4)اریتروپویتین

15- سارکولم....عضلانی است. .(خارج از کشور)

1)بیرونی ترین بخش یک تار       2)احاطه کننده یک تارچه  

 3)مخزن کلسیم در تار       4)در برگیرنده مجموعه تارها

 منبع: http://bioquestion.persianblog

نوشته شده  توسط پوریا حسینیان