-کدام عبارت نادرست است؟

1)زنجیره نشاسته بدون انشعاب یا گاه انشعاب دار است.             

 2)پلی ساکاریدها بیشتر در ساختار سلول و نیز استحکام آنها نقش دارند.

3)از هیدرولیز گالاکتوزقند گلوکز و آب تولید می شود.        

  4)هیدرولیز سلولز در بدن گاو و موریانه امکان پذیر است.

2-کدام یک در گرمای زیاد خواص خود را از دست نمی دهد؟

1)لسیتین                   2)رنین                3)گاماگلوبولین                     4)کازئین

3-فراوان ترین هیدرات کربن موجود در طبیعت کدام است؟

1)ساکارز                  2)سلولز                    3)گلیکوژن                 4)نشاسته

4- هر گاه 7مولکول آمینو اسید با هم ترکیب شوند چند مولکول آب حاصل می شود؟

1)6                  2)7                     3)14                      4)12

5- فراوان ترین مواد موجود در سلول جانوری کدامند؟

1)پروتئین ها                    2)چربی ها                   

3)نمک های معدنی             4)هیدرات های کربن

6- اهمیت ساخته شدن هیدرات ها کربن درشت مولکول در چیست؟

1)صرفه جویی در محل ذخیره     2)شباهت به ترکیبات دیگر سلول     

 3)آسانی مصرف                  4)دارا بودن انرژی زیادتر

7-در مورد ویژگی های آنزیم ها کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

1)همه ی آنزیم ها درPH نسبتاً قلیایی فعالیت می کنند.     

 2)همه ی آنزیم ها از جنس پروتئین بوده و عمل آنها اختصاصی است.

3)هر آنزیم به طور اختصاصی عمل می کند ولی جنس شیمیایی آن پروتئینی یا غیر پروتئینی است.

4)هر آنزیم بر روی یک دسته خاص از غذاها اثر دارد و نوع PH محیط مهم نیست.

8- شباهت نشاسته ، سلولزو گلیکوژن از چه نظر بیش تر است؟

1)نوع آرایش واحد های ساختمانی  2)نوع آنزیم هایی که بر آنها اثر می گذارند 

 3)نوع واحد های ساختمانی   4)تعداد واحد های ساختمانی

٩- منبع مستقیم و عمومی تاً مین انرژی ATP در سلول چیست؟  

 1) ADP          2) گلوکز             3) نشاسته             4) هر گونه قند

١٠- کدام یک صرف انرژی را در بدن جانداران بهتر به اثبات می رساند؟

1) حرکت        2) تولید گرما     3) سنتز مواد          4) تجزیه مواد

١1- کدام فرآیند در برگیرنده ی فرآیندهای دیگر است ؟

 1) فتوسنتز      2) متابولیسم       3) تنفس        4) تغذیه

١2- کدام یک عمل آمیلاز را نشان می دهد؟

1) نشاسته   ←    گلوکز               2) نشاسته   ←    مالتوز  

3) گلیکوژن   ←  گلوکز              4) مالتوز   ←   فروکتوز

 

 منبع:http://biologyolampiad.persianblog.ir/post/164نوشته توسط پوریا حسینیان