1 ) جنس کدام با بقیه متفاوت هست ؟
1)تری گلیسیرید 2)کلسترول 3)کوتین 4)لیپاز

2) کدام یک جزو مهمترین پوتئین های بدن است ؟
1)هموگلوبین 2 )پادتن 3 )کاتالاز 4 ) انسوولین

3) محلول ید دار برای شناسایی فعالیت کدام آنزیم کاربد دارد ؟
1) آمیلاز 2 ) کاتالاز 3)پروتئاز 4)لیپاز

4)در ساختار کدام کربوهیدرات وجود ندارد ؟
1)ریبوزوم 2) آدنوزین 3) سلولاز 4)ماده زمینه ای دیواره سلولهای گیاهی

5)به ترتیب برای مطالعه ی حرکت واکوئل ضرباندار و ساختار کریستا کدام میکروسکوپ ها کاربرد دارند ؟
1)الکترونی نگاه – الکترونی گذاره
2)الکترونی گذاره – الکترونی گذاره
3)نوری – الکترونی گذاره
4)نوری- الکترونی نگاره

6) تنوع مونومری در ساختار کدام بیشتر است ؟
1)ریبوزم 2 )میکروتوبول 3)سانتریول 4)فیبریل دیواره سلول گیاهی

7)پلاسمودسم به کدام لایه نزدیک تر است ؟
1)دیواره نخستین 2 ) دیواره دومین 3)تیغه ی میانی 4)غشا

8)کدام ساختار فسولیپید است :
1)ریبوزوم 2)سانتریول 3)هستک 4)کریستا

9)به ترتیب در نزدیکی و دوربینی محل تشکیل تصویر یک شی دور کجاست ؟
1)جلوی شبیکه – روی شبیکه 2)روی شبیکه-پشت شبیکه
3)جلوی شبیکه-پشت شبیکه 4) پشت شبیکه-جلوی شبیکه

10)ماده ای که در آرژی موجب حساس شدن ماستوسیت ها به آلرژن ها میشود چه نام دارد ؟
1)هپارین 2)هیستامین 3)پرفورین 4)پادتن

11)در بین گرینه ها عامل دفاعی برای مبارزه با عامل اوریون کدام است ؟
1)پادتن - ماکروفاژ 2)لیزوزوم – پروتئین های مکمل
3)پروتئینهای مکمل-پرفورین 4)اینترفرون-ماکروفاژ

12)در پتانسیل آرامش بودن.......... از فاصله بین دو ...... بدون مصرف انرژِی وارد نورون میشود ؟
1( na+ - غلاف میلین
2)Na+ - گره رانویه
3)K+ - غلاف میلین
4)K+ -گره رانویه

13)کدام یک از بخش های چشم مربوط به لایه میانی چشم نمیشود ؟
1)عنبیه 2)قرنیه 3)ماهیچه ی مژکی 4) مردمک

14)کدام ار بخش های عصبی زیر در یادگیری دخالتی ندارند ؟
1)دستگاه لیمبیک 2)مخچه 3)نخاع 4)مخ

15)در نخاع بین بخش سفید و لایه عنکبوتیه کدام بخش با بخش ها وجود دارد ؟
1)نرم شامه- بخش خاکستری مغز
2)سخت شامه- بخش خاکستری مغز
3)سخت شامه
4)نرم شامه

16)در انعکاس زرد پی زیر زانو چند سیناپس بین نورون حرکتی و حسی وجوود دارد ؟
1)1 2)2 3)3 4)4


17)آسپیرین گیرنده های کدام بخش از زبان را تحریک میکند ؟
1)جلو 2)عقب 3)کتاره های جلویی 4)کناره های عقبی

18)کدام هورمون از نورون ترشح میشود ؟
1) اپی نفرین 2)اکسی توسین 3)تیروکسین 4)FSH

19)لوله های نفرون برای کدام هورمون گیرنده ندارند؟
1)آلدسترون 2)پاراتیروئیدی 3)ADH 4)LH

20) هورمون ازاد کننده مستقیما موجب ترشح کدام هورمون میشود ؟
1)اکسی توسین 2)تیروکسین 3)آلدوسترون 4)FSH
منبع:http://forum.p30world.com/showthread.php?t=153989
Reply With Quote