1- الف) از هیدرو لیز ساکارز چه قندهایی حاصل می شود؟

ب) دی‌پپتید جیست؟1

2- الف) دو نقش لیزوزوم در سلول را بنویسید.

ب) دو تفاوت سلول پروکاریوت با یوکاریوت را بنویسید.

ج)انجام این کارها در سلول بر عهده کدام اندامک است؟   

تنفس سلولی(            ) نشانه گذاری(                  ) 5/1

3- الف)دو نقش سلولهای پشتیبان در بافت عصبی را بنویسید.

ب)دونوع سلول بافت اسکلرانشیم را بنویسید. 1

4- الف)چرا جذب چربی ها از راه مویرگ های لنفی صورت میگیرد؟

ب)نقش این دو آنزیم در بزاق چیست؟    پتیالین(             )  لیزوزیم(            )ج) هر یک از این بخش ها در چه قسمتی از لوله گوارشی انسان واقع شده است؟  دوازدهه(                       )      کاردیا(                           ) 5/1 

5- الف) نقش پرده دیافراگم در تنفس را شرح دهید.

ب)دو روش انتقال اکسیژن در خون را بنویسید.1

6- الف)دو مورد از سازگاری بدن پرندگان برای پرواز طولانی در ارتفاعات را بنویسید.

ب)چرا آبشش ها برای تنفس در خشکی مناسب نیستند؟ 1

7- الف) چرا به گردش خون ماهی را ساده گویند؟

ب)دو جاندار نام ببرید که گردش خون باز دارند. 1

8- محل دقیق دریچه های میترال و دریچه های سینی را بنویسید.1 

9- الف) گرانولوسیت ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نام ببرید.

ب) سه نقش خون در بدن را بنویسید. 5/1

10- الف)دلیل بیماریهای خود ایمنی را ذکر کنید.

ب)ترومبین در انعقاد خون چه نقشی دارد؟1

11- الف) دو مورد از عوامل تشکیل حباب هوا در آوند های جوبی را بنویسید.

ب)چرا حرکت ترکیبات آلی در گیاهان پیچیده تر از حرکت آب است؟(3دلیل)     ج)گیاهان برای کاهش تعرق چه سازشهایی دارند؟(3مورد)2

12- الف)نوع ماده دفعی در این موجودات چیست؟ 

 پلاناریا (                        )     مگس  (              )

ب) اگر خون اسیدی شودکلیه ها …………واگر خون قلیایی شود………ترشح می کنند. 1

13- الف) هومئوستازی را تعریف کنید.

ب)شبکه دوم مویرگی چگونه به وجود می آید؟5/1

14- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. 

 الف) سارکوپلاسم                                ب) انقباض ایزومتریک 1

15- نقش هر یک از موارد زیر در حرکت ما هی را بنویسید.

شکل دوکی بدن (                         )   بادکنک شنا (                            )    باله سینه ای (                            ) 75/0

16- مفصل زانو از نوع …………ومفصل شانه از نوع…………می باشد. 5/0

17- الف) دونمونه از حرکتهای غیر فعال گیاهی را نام ببرید.

ب) نام حرکت های زیر را بنویسید: 

  1)حرکت گیاه به سوی روشنایی               2)حرکت برگهای گیاه اقاقیا

http://ehsanjg.tebyan.net/ehsanjg/ehsanjg/post.aspx?PostID=23854 :منبع